Република Србија Агенција за привредне регистре
Предузетници - Обавештење о вођењу пословних књига по систему двојног књиговодства
     
  У 2014. години пословне књиге су вођене по систему двојног књиговодства
     
  Матични број:        
  Порески идентификациони број(ПИБ):      
  Назив:    
  Седиште:      
  Адреса:    
  Датум оснивања:     Формат датума: дан.месец.година(01.01.2010)
  Општина:      
  Делатност:      
  Јединствени матични број грађана:        
  Број службеног телефона:     Број телефона мора бити унешен са позивним бројем
  Име власника:    
  Е-маил:    
     
 
  (После правилно попуњеног обрасца извршите достављање потврдом на Унос)